Perspektywa dia Europy

energy marketPowstaje europejski rynek energii

Decyzje Rady z października 2014 są istotnym ustaleniem strategicznych kierunków. I tak np. udział energii odnawialnych w zużyciu energii do roku 2030 ma wzrastać co najmniej 27% rocznie.

W obliczu rozbieżnych celów w dziedzinie polityki energetycznej krajów członkowskich oraz tradycyjnie bardzo zróżnicowanego miksu nośników energii jest to bardzo ambitny cel. Uwalnia on jednak jednocześnie znaczącą dynamikę i otwiera zupełnie nowe możliwości rynkowe. Decydujący jest szybki rozwój projektu wspólnego rynku europejskiego.

Przełom energetyczny nie był jednak w całej Unii Europejskiej prowadzony na wszystkich płaszczyznach z jednakową intensywnością. Zasadniczo główny nacisk spoczywał do tej pory na szybkiej rozbudowie instalacji energii odnawialnych, podczas gdy rozbudowa sieci i integracja nowych urządzeń w jeden całościowy europejski rynek energii była zaniedbana. Teraz ponosimy tego konsekwencje, ponieważ instalacje energii odnawialnych przez różne nie zorientowane na rynek mechanizmy wsparcia obciążają budżety państwowe i normalną cenę prądu dla odbiorcy. Z drugiej strony wysoka fluktuacja wprowadzanej do sieci energii elektrycznej powoduje zagrożenie dla stabilności sieci. Aktualnie obserwuje się jednak zmianę strategii działania uczestników rynku.

 

virtual power plantWirtualne elektrownie jako centralny element systemu

Wirtualnym elektrowniom przypada przy kształtowaniu europejskiego przełomu energetycznego istotna rola. Podstawowym pomysłem jest ukierunkowane współdziałanie coraz bardziej fragmentarycznych, rozproszonych jednostek technicznych przy wspólnym wykorzystaniu szans rynkowych. Jest to odzwierciedlone w logikach sterowania. Wirtualne elektrownie pomagają np. przy bilansowaniu sieci w sposób trwały i systematyczny np. poprzez wykorzystanie regulacyjnych usuług systemowych w sytuacjach problemów sieciowych, wynikających z wahań i przeciążeń.

Postępująca transgraniczna integracja rynków energii elektrycznej jest ważna, aby np. rosnący udział pgodowozależnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej nie zagrażał stabilności sieci krajowych lub też międzynarodowych. Istnieją już przy współprace międzysystemowe dla świadczenia usług regulacyjnych między Niemcami, Austrią, Szwajcarią i Holandią. W marcu 2016 dostępny wolumen mocy tego rynku wyniósł 783 MW. Właśnie dla świadczenia i i dostaw energii regulacyjnej operatorzy sieci przesyłowych stawiają wysokie wymagania techniczne.